Navigácia

Základné údaje o škole História školy Prečo študovať na našej škole Výchovný poradca

O škole

Prečo študovať na našej škole

1. Aj keď ide o súkromnú školu, denná forma štúdia je bezplatná.

2. Uvedomujeme si, že vývoj v oblasti odborného vzdelávania je rýchly a napreduje. Našou snahou je zabezpečiť tie najaktuálnejšie metódy a formy vyučovania.

3. Hlavnou víziou našej školy je vychovať absolventov schopných obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, či už ako podnikateľ, zamestnanec prípadne vysokoškolák, s dôrazom na zachovanie a rozvíjanie etických a mravných princípov.

4. Spájame kolektív učiteľov spĺňajúcich odborné, pedagogické aj osobnostné predpoklady. Pri výučbe kladieme dôraz na rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie schopností hľadať, pochopiť a spracovávať informácie, dávať ich do súvislostí. Našich študentov učíme tvorivosti a schopnosti prepojiť získané teoretické vedomosti s praxou. Chceme u našich študentov podporovať také vlastnosti, ako sú tvorivosť, fantázia a kreativita.

5. Prednosť dávame praktickému prepojeniu získaných vedomostí, zručností z teoretickej výučby v praxi. Pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu využívame možnosť úpravy učebných osnov redukovaním neefektívnych informácií, zastaraných a doplnili sme ich novými a aktuálnymi. Študenti sa tak vyhnú zbytočnému memorovaniu a hromadeniu vedomostí, ktoré nemajú praktické využitie.

6. Dôraz vo výučbe kládieme na vzdelávanie v cudzích jazykoch a to chceme zabezpečiť väčšou dotáciou hodín v jazykových predmetoch a kvalitným pedagogickým personálom.

7. Pre našich budúcich študentov pripravujeme rôzne benefity, ktoré získajú po nástupe na našu školu.