Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Cvičenie v účtovníctve CVU
Dane pre podnikateľov DPP
Dejepis DEJ
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Etika v podnikaní EVP
Geografia GEG
Informatika INF
Logistika a distribúcia LGD
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Odborná príprava v anglickom jazyku OPAJ
Odborná príprava v nemeckom jazyku OPNJ
Odborná príprava v ruskom jazyku OPRJ
Personalistika PER
Písomná a elektronická komunikácia v praxi PEK
Podnikanie PDN
Poisťovníctvo pre podnikateľov PPP
Poradenstvo pre podnikateľov PDS
Právna náuka PRN
Prax PXA
Psychológia a sociológia práce PSQ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Účtovníctvo U-T

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2018