Navigácia

Rada školy Žiacka školská rada

Školská samospráva

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

   Činnosť žiackej školskej rady
 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy
4. Iniciuje školskú záujmovú činnosti.
5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.      

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov
 1. Žiacka školská rada má 6 členov.
2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolia dvaja  zástupcovia tajným hlasovaním.

4. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
5. Predsedom sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
6. Z každej voľby sa robí zápisnica podpísaná zapisovateľom.
7. Členstvo v ŽŠR zaniká odstúpením, zanechaním štúdia na strednej škole, poškodzovaním jej dobrého mena či odvolaním, ak si člen neplní svoj povinnosti nadpolovičnou väčšinou žiackej školskej r

 

   

 

Plán činnosti žiackej školskej rady

Október 2012

 •  Deň nezábudiek svetový deň duševného zdravia verejná zbierka
 • internetová stránka ŽŠR príprava
 • 2. zasadnutie ŽŠR

 November 2012

 •  imatrikulácia prvákov
 • Červené stužky celoslovenská kampaň súťaž

 December 2012

 •  Mikuláš
 • prieskumy vo vybraných triedach – Sociálne vzťahy medzi žiakmi, Šikanovanie, Zdravý životný štýl
 • Cestovanie Európou

 Január 2013

 •  3. zasadnutie ŽŠR
 • vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok – problémy
 • Deň otvorených dverí

Marec 2013

 •  Deň učiteľov
 • Deň narcisov Liga proti rakovine verejná zbierka

 Apríl 2013

 •  S OČ zverejnenie žiackych prác
 • 4. zasadnutie ŽŠR

 Jún 2013

 • Deň detí
 • vyhlásenie najlepších žiakov školy
 • školské výlety – výlet pre najlepších žiakov školy
 • letné brigády – informačný servis
 • záverečné zasadnutie ŽSR

 

 

 

Členovia ŽŠR :

Predseda: Iveta Latošová III. A 

Podpredseda: Júlia Burandová II. A

Webmaster, Fotograf: Simona Rumanová I. A

Zapisovateľ, Nástenkár: Lucia Komadová III. A

Ostatní členovia: Dominika Kumeryová I. A

                            Lívia Kováčiková II. A