• Prijímacie konanie 2018/2019

    • Základné informácie o prijímacom konaní do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019

     O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Prijatý môže byť len ten uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne absolvoval posledný ročník ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole).

     Riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania „škola podnikania“, taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.

      

     Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne najmenej 90 % rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

     Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

      

     Základná informácia

      

     Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole v Bytči (ďalej len „škola“) nadväzuje na vzdelanie, ktoré žiakom poskytuje základná škola. Škola pripravuje svojich žiakov na výkon povolaní s adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

     Škola otvára v školskom roku 2018/2019 jednu triedu prvého ročníka v štvorročnom dennom štúdiu v študijnom odbore 6341 M škola podnikania, ukončenom maturitnou skúškou.

     Škola môže spolu prijať 30 žiakov.

      

      

     Priebeh prijímacieho konania

      

     Do 31. marca 2018

     riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok

      

     Do 10. apríla 2018

     zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

      

     Do 20. apríla 2018

     • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
     • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie)

      

     14. mája 2018 (pondelok)

     1. termín prvého kola prijímacích skúšok

      

     17. mája 2018 (štvrtok)

     2. termín prvého kola prijímacích skúšok

      

     Do 6. júna 2018

     riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (kole) na nenaplnený počet miest

      

     19. júna 2018 (utorok)

     druhé kolo prijímacích skúšok

      

      

     Prijímacia skúška

     Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach (ďalej len „profilové predmety“) na stredné školy takto:

      

     Súkromná stredná odborná škola Bytča

     Odbor – 6341 M škola podnikania

     Profilové predmety – Slovenský jazyk a literatúra

     Matematika

      

     Prijímacia skúška teda bude z predmetov Slovenský jazyka Matematika.

      

     Skúška bude vykonaná písomnou formou v časovom intervale:

     Slovenský jazyk a literatúra - 45 minút

     Matematika - 45 minút

      

     Upozornenie: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

      

     Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy.

     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľke školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

      

      

      

     Kritéria prijatia uchádzača o štúdium

      

     Uchádzač získava v priebehu prijímacieho konania body podľa nasledujúceho kľúča:

     A – Body za prospech na ZŠ

     B – Body za testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     C – Body za výsledky prijímacej skúšky

     D – Body za účasť na školských olympiádach a ďalších vedomostných súťažiach

      

     Výsledný počet bodov = súčet bodov získaných za A až D.

     (výsledný počet bodov = A + B + C + D)

     Zoznam prijatých uchádzačov bude zostavený podľa uchádzačov od najvyššieho po najnižší získaný počet bodov.

      

     Prideľovanie bodov

     A -  Body za prospech na ZŠ

     Hodnotí sa prospech predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk (prvý aj druhý), Matematika ako definovaný priemer známok získaných za 6. až 8 ročník štúdia (koncoročné hodnotenie) a známok z prvého polroka 9. ročníka štúdia na ZŠ.

      

     Definovaný priemer:

      

     1,00  - 1,20

     30

     1,21  - 1,40

     28

     1,41 - 1,60

     26

     1,61 - 1,80

     24

     1,81 - 2,00

     22

     2,01 - 2,20

     20

     2,21 - 2,40

     18

     2,41 - 2,60

     16

     2,61 - 2,80

     14

     2,81 - 3,00

     12

     3,01 - 3,20

     10

     3,21 - 3,40

     8

     3,41 - 3,60

     6

     3,61 - 3,81

     4

     3,82 a horší

     0

      

      

      

     B -  Body za testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     Hodnotí sa percentuálna úspešnosť žiaka ZŠ podľa nasledujúcej tabuľky.

     (zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky sa body pripočítavajú samostatne)

      

     Získané %

     Počet pridelených bodov

     100 –90 %

     30

     89 – 85 %

     28

     84 – 80 %

     25

     79 – 75 %

     23

     74 – 70 %

     20

     69 – 65 %

     18

     64 – 60 %

     15

     59 – 55 %

     13

     54 – 50 %

     10

     49 – 45 %

     8

     44 – 40 %

     5

     39 – 30 %

     3

     menej ako 30%

     0

      

      

     Žiakovi, ktorý sa nezúčastní celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy budú pridelené body za priemer prospechu zo SJL a MAT  a  podľa   bodu   A  zo 6  až 8 ročníka  (koncoročné hodnotenie)  a 1. polrok 9. ročníka nasledovne:

      

     priemer

     počet bodov

     1,00 -

     60

     1,01-1,25

     55

     1,26-1,50

     50

     1,51-1,75

     45

     1,76-2,00

     40

     2,01-2,25

     35

     2,26-2,50

     30

     2,51-2,75

     25

     2,76 -3,00

     20

     3,25 -3,50

     15

     3,26 -3,75

     10

     3,76 - 4,00

     5

      

      

     C - Body za výsledky prijímacej skúšky

     Výsledky skúšky budú klasifikované známkou, ktorá bude vyjadrená v bodovej forme nasledovne:  

     (1) výborný                             50 bodov

                 (2) chválitebný                        40 bodov

                 (3) dobrý                                 30 bodov

                 (4)  dostatočný                        20 bodov

                 (5)  nedostatočný                    0 bodov

      

     Za prijímacie konanie môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (v prípade ak za oba predmety dosiahol známku 1)

     Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku neúspešne, ak získa za výsledok prijímacej skúšky za oba predmety 0 bodov.

      

     D – Body za účasť na školských olympiádach a ďalších vedomostných súťažiach

     Hodnotí sa účasť na školských olympiádach a ďalších vedomostných súťažiach z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Cudzí jazyk a Dejepis nasledovne:

     • 40 bodov za umiestnenie na 1. až 10. mieste na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni
     • 20 bodov za umiestnenie na 1. až 5. mieste na krajskej úrovni
     • 10 bodov za umiestnenie na 1. až 3. mieste na okresnej úrovni

      

     Žiak sa hodnotí len za účasť na školských olympiádach a ďalších vedomostných súťažiach počas jeho štúdia v 8. a 9. ročníku ZŠ

      

     Výsledky prijímacieho konania

     Na štúdium bude prijatých prvých 30 študentov zo zoznamu, ktorý bude zostavený na základe počtu získaných bodov za celé prijímacie konanie (od najvyššieho po najnižší počet bodov).

     Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch  pracovných  dní odo dňa  konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom  zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

     Riaditeľ školy prednostne príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

     Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa školy môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia  do 15 dní  odo dňa  doručenia rozhodnutia.