Navigácia

Základné údaje o škole História školy Prečo študovať na našej škole Výchovný poradca

O škole

Základné údaje o škole

Názov školy:            Súkromná stredná odborná škola v Bytči
Forma štúdia:          Denná a externá
Študijný odbor:       6341 M škola podnikania

 

IČO: 42144141

DIČ: 2022842228

 

 

Súkromná stredná odborná škola so sídlom v Bytči je školské zariadenie, ktoré bolo zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2009-28430/23580-1:917 zo dňa 30. 10. 2009, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2010.
 

Zriaďovateľom je O. z. VZDELÁVANIE, ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33901.

Účet školy: 2928910385 / 1100 (IBAN: SK85 1100 0000 0029 2891 0385) Tatra banka, a.s.

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) školy je dostupný na verejne dostupnom mieste, na nástenke školy vo vstupnej chodbe.

Učebné osnovy, ktoré tvoria prílohu ŠkVP, sú k dispozícii na nahliadnutie v riaditeľni školy.