• Škola podnikania

    • Forma štúdia:             denné štúdium
     Dĺžka štúdia:               4 roky
     Spôsob ukončenia:     maturitná skúška
     Doklad o vzdelaní:      maturitné vysvedčenie
     Stupeň vzdelania:       úplné stredné odborné vzdelanie

     Študijný odbor:           6341 M škola podnikania

      

     Uplatnenie absolventov: 

     • Vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania
     • Verejná a štátna správa
     • Súkromný sektor
     • Manažment malého a stredného podnikania
     • Podnikateľská činnosť
     • Marketingová sféra
     • Bankovníctvo

      

     Denné štúdium je počas CELEJ DĹŽKY ŠTÚDIA BEZPLATNÉ!!