• Základné informácie

    • Študijný odbor:             6341 M škola podnikania, 6327M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

     Dĺžka štúdia:                  podľa vybranej formy štúdia

     Spôsob ukončenia:       maturitná skúška

     Doklad o vzdelaní:        maturitné vysvedčenie

     Stupeň vzdelania:         úplné stredné odborné vzdelanie

      POZORPoPoooooo

      

     Pripravili sme pre Vás vzdelávací systém, ktorý sa prispôsobuje Vašim individuálnym možnostiam.

      Naša škola poskytuje externé vzdelávanie dištančnou formou.

      

     Vďaka tejto forme externého štúdia sa znížia mnohé Vaše náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra..). Podľa vlastného uváženia môžete ďalej disponovať časom, ktorý získate efektívnym učením sa. 

     Forma tohto štúdia sa vedie podľa zákona zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola poskytuje vzdelávanie touto formou už štvrtý rok.

     Štúdium je určené pre záujemcov s ukončeným základným vzdelaním, absolventov stredných odborných učilíšť s výučným listom, ako aj absolventov iných stredných škôl rôzneho zamerania, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky v oblasti podnikania a získať odborné vzdelanie. Uvedená forma štúdia je vhodná aj pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nedokončili svoje predchádzajúce štúdium a chcú taktiež absolvovať stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou a zároveň nadobudnúť vedomosti, vďaka ktorým majú lepšiu príležitosť zamestnať sa a uplatniť sa na trhu práce.
      

     Štúdium je charakteristické tým, že študent nie je obmedzovaný časovo - svoj študijný program môže prispôsobiť vlastným možnostiam tak, aby zvládol pracovné aj študijné povinnosti.

     Študent sa pripravuje samostatne z materiálov, ktoré dostane k dispozícii prevažne v elektronickej podobe a z ďalších odporučených doplnkových materiálov.

     Externé štúdium  sa organizuje dištančnou formou. Študent získa prístup do moderného školského e-learningového systému, kde má dostupné študijné materiály a všetky ďalšie informácie týkajúce sa organizácie vzdelávania.

     Vďaka e-learningovému systému je škola neustále v kontakte so študentom, a to aj bez osobnej návštevy žiaka v škole. Tento vzdelávací systém je tak vhodným riešením pre pracovne vyťažených uchádzačov o štúdium, ďalej mamičky na materskej dovolenke, pracujúcich v zahraničí a pod.

     Po úspešnom absolvovaní externého štúdia sa študent môže zúčastniť maturitnej skúšky, na základe ktorej získa úplné stredné odborné vzdelanie. Maturitná skúška je vykonávaná v zmysle vyhlášky MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách - podrobné informácie o obsahu, organizácii a priebehu maturitnej skúšky sú záujemcom poskytované na požiadanie.

      

     Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi a ďalšom štúdiu na vysokej škole je rovnaký ako v prípade absolventa dennej formy štúdia

      

     Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na skola@sukromnasos.sk,

     prípadne telefonicky  0918 568 248