• Profil absolventa školy

    • Spôsob ukončenia vzdelávania:         maturitná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:        maturitné vysvedčenie
     Poskytnutý stupeň vzdelania:            úplné stredné odborné vzdelanie

      

          Študijný odbor škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi majú dobrú jazykovú i odbornú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva. Všeobecnovzdelávacie predmety dajú žiakom vedomosti, ktoré si vyžaduje dnešná moderná doba, široký rozhľad, schopnosť komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, orientácia v svetových dejinách, kultúre, morálke a v otázkach podnikateľskej etiky.

          Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

          Pre kvalifikovaný výkon uvedených činnosti má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byt schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať.

          Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického, humanitného, prípadne právneho zamerania.